Mindpower, Hezikia Storm - Good Tymes Pub, 5/23/92