Plain Congregational Church, Bowling Green, Ohio, front view