Edward J. Acton's response to Ernest Champion on behalf of James Baldwin